HOMEPAGE RILEM TC 281-CCC WG4 RILEM TC 246-TDC CHN-RILEM ABOUT RILEM
RILEM TC 281-CCC WG4
1. About RILEM TC 281-CCC WG4
2. Schedule and tasks of WG4
3. Meetings of WG4
I. The 1st meeting of WG4, Delft, Netherlands, 2018
II. The 2nd meeting of WG4, Prague, Czech, 2019
III. The 3rd meeting of WG4, Online, 2020
IV. The 4th meeting of WG4, Online, 2021
Ⅴ. The 5th meeting of WG4, online, 2022
Ⅵ. The 6th meeting of WG4, online, 2022
4. Achievements
5. About RILEM TC 281-CCC
6. Meetings of TC-281 CCC
CONTACT US
RILEM TC-281 CCC WG4
Chairlady: Prof. Yao Yan
Secretary: Dr. Xinyu Shi
Address: China Building Materials Academy, Guanzhuang Dongli 1#, Chaoyang District, Beijing 100024, China.
Phone: 86-10-51167489
Fax: 86-10-51167954
E-mail: shixy1994@qq.com

 Ⅴ. The 5th meeting of WG4, online, 2022

 In Attendance

Altogether 20 participants attended the meeting:

Bin LI, Cheng ZHANG, Chuansheng XIONG, Elodie PIOLET, Juan LI, Ling WANG, Muhammed BASHEER, Nele DE BELIE, Philip VAN DEN HEEDE, Quoc Tri PHUNG, Siham KAMALI-BERNARD, Tushar BANSAL, Visalakshi TALAKOKULA, Wenyu HAN, Xinyu SHI, Yan YAO, YING XIAO, Yu HUANG, Zhendi WANG, Zhiyuan LIU

Minutes 

Download the minutes of the 5th Meeting of RILEM TC 281-CCC WG4